Presveto Trojstvo

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: „Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“

Riječ Gospodnja.

Komentar: Sveti Augustin piše: „Vjerujem u Boga Oca svemogućega … Bog je stvoritelj svega, kralj vjekova, besmrtan i nevidljiv. Na iskonu je svijeta sve načinio iz ništavila. Bog je prije vjekova. Učinio je vjekove i njima ravna. Vremenom se ne uvećava. Prostorom se ne prostire. Nikakva ga tvar ne zatvara niti ne omeđuje. Bog ostaje kod sebe i u sebi samome puna i savršena vječnost koju ljudska misao ne može pojmiti ni jezik iskazati. (…) U Trojstvu je jedna bit, jedna moć, jedna vlast, jedno veličanstvo i jedno ime za božanstvo. Tako je i sam Krist rekao svojim učenicima: „Idite, krstite sve narode – ne u mnogim imenima – već u jednom imenu Oca i Sina i Duha Svetoga“. Predragi. Jamačno zamjećujete kako se u samim riječima svetoga Vjerovanja, u smislu zaključka na sva pravila što se odnose na otajstvo vjere, dodaje i kao neka nadopuna: „po svetoj Crkvi“. U toj su Crkvi Otac i Sin i Duh Sveti jedan Bog kojemu pripada čast i slava u vijeke vjekova.“ (SV. AUGUSTIN, Govori 4.9)

Vjera se temelji prvenstveno na Božjoj objavi a onda tek na našem razumu i na temelju stvorenoga svijeta. Božja objava zapisana je u Svetome Pismu i sadržana u usmenoj predaji. Po tome spoznajemo da je Bog jedan ali je Presveto Trojstvo u sebi: Otac, Sin i Duh Sveti. Rečenica iz Biblije koja govori o stvaranju temelj je nauke o Presvetom Trojstvu: „I reče Bog: Načinimo čovjeka na  svoju sliku, sebi slična …“ To nam Biblija objavljuje da naš Bog nije samotnik nego zajednica, društveno biće.

Priča o jabuci

Nekoliko putnika, za ljetne žege, sklonilo se pod jabuku. Jedan od njih reče: „Baš mi godi ova hladovina.“ Drugi: „Sočne li jabuke, ugasila mi je žeđ.“ Treći primijeti: „Pojeo sam dvije jabuke i utažio glad.“ Jabuka je jedno stablo a plodovi stabla jednima gase žeđ, drugima utaže glad dok trećima pružaju odmor i hladovinu.

Bog je jedan, tri su božanske osobe; Otac je Stvoritelj svijeta, Sin je Otkupitelj i Duh Sveti je Posvetitelj svijeta.