14. nedjelja kroz godinu (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme Isus reče: „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od  mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.“ Riječ Gospodnja.

Komentar: Čitajući stranice Evanđelja, jednu po jednu, teško ćemo se na prečac složiti da je Isus blag i ponizan. Mi pod riječju „krotak ili blag“ često podrazumijevamo nekoga tko se u podređuje, tko je u svemu popustljiv. A mi vidimo Isusa vrlo aktivnog, društvenog, čovjeka učenog koji ukazuje na nerazumnost, na nedostatak vjere i na različite mane. Isus zna biti ponekad i nagao. Danas poziva da od njega učimo krotkosti i poniznosti. Sveti Gašpar del Bufalo govorio je kako je „poniznost izraz istine“. Isus je Istina, on je poniznost – objavljuje čovjeku istinu o Bogu, o njemu samome, o svijetu. No, ponizan je i u jednom drugom smislu. Po svojoj ljubavi prema čovjeku, po dolasku u čovjekov život, po darivanju svega što ima. Na to nas poziva Isus. Na život u istini i ljubavi. To je taj njegov jaram koji je u konačnici sladak i lak.

Tražim li istinu svakodnevno u svom životu? Tražim li je u Bogu, kroz razgovor s njim ili se oslanjam na vlastiti razum i stavove? Kako izgleda moje nasljedovanje Isusa u ljubavi prema drugom čovjeku?