Dvadeset i druga nedjelja kroz godinu (A)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!« Tada Isus reče svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Tâ što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.« Riječ Gospodnja.

KOMENTAR: ŽIVOT SPASITI ILI ŽIVOT IZGUBITI

Život nam je darovan i to je najveći i najljepši dar koji imamo. Kad nam netko nešto daruje onda očekuje da taj dar upotrijebimo pametno. Ako dar prezremo ili odbacimo duboko smo povrijedili darivatelja.

Veoma je važno da spoznamo kako je ovaj život koji sada imamo samo prijelazna faza koja nas pripravlja za život vječni. Bez obzira koliko netko živio na zemlji, dugo ili kratko dolazi vrijeme kada taj život prestaje da bi se kroz vrata smrti ušlo u život vječni. Ako sve sposobnosti i nastojanja potrošimo za očuvanje ovog prolaznog mi u stvari zanemarujemo, a time i gubimo život vječni. Ono što mislimo da imamo, uopće nemamo, jer prolaznost je temelj ove naše vremenitosti. Svakako je potrebno trudom i naporom život na zemlji učiniti što ljepšim i čuvati ga kao oko u glavi. To uključuje i brigu za tuđe živote i omogućavanje, koliko je do nas, da i drugi ljudi žive životom dostojnim čovjeka ali nikako i nikada ne smetnuti s uma život vječni.

Ovaj vremeniti život ranjiv je i osjetljiv jer je prolazan. Zato misliti samo na prolazno znači gubiti ono što je mnogo važnije. O tome danas u evanđelju Isus jasno kaže: „Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Istina koja mnoge boli je ‘Gol dođoh na ovaj svijet, gol ću ga i napustiti’. Kroz vrata smrti ne prolazi imetak i propadljivo bogatstvo nego jedino VJERA, UFANJE I LJUBAV, to troje a najveća je među njima ljubav.