Radovi kroz povijest i sadašnjost

POVIJEST RADOVA

Kršćanska zajednica, živa Crkva, od svojih početaka, ima prostore u kojima se sastaje. Bile su to kuće-crkve. Nakon dobivene slobode, početkom četvrtog stoljeća, grade se i velike crkve, bazilike, katedrale. To su prostori određeni za bogoslužne sastanke. Tako je sve do dana današnjega. Crkva kao zajednica vjernika te crkva kao sakralna građevina u kojoj se okupljaju članovi Crkve veoma je važna i čini je bitnom sastavnicom svake župne zajednice. Stoga i mi kao župna zajednica težimo da nam crkva bude lijepa i skladna. U mnogobrojnim akcijama do sada pristupilo se njezinoj temeljitoj obnovi kako unutrašnjosti tako i vanjskog okoliša.

Od radova istaknimo: u svetištu novi oltar, a uz njega i ambon te nova krstionica, kao i tridesetak novih klupa od masivnog hrasta.

Novoobnovljena unutrašnjost

2008 godine povodom proslave 350-e obljetnice postojanja  sanirano je krovište crkve koje je prekriveno bakrom, obnovljena je fasada, nabavljene su nove ulazna vrata, uređenje unutrašnjosti: postavljena su  nova rasvjetna tijela ispod postaja križnoga puta, uvedeno je centralno grijanje, nabavljena su dva nova aparata za suzbijanje vlage, upostavljeno je novo stepenište od kora do vrha tornja, uređena je sakristija u potpunosti, postavljen Križni put u crkvenom dvorištu i mnoge druge akcije.

            RADOVI U NOVIJE DOBA

S obzirom da „zub vremena i vlaga“ čini svoje 2016. godine nastavlja se temeljita obnova župne crkve izvana nakon što je snažno nevrijeme popraćeno jakim vjetrom, oštetilo  krovište na župnoj crkvi, s kojeg je “otpuhalo dio bakrenog krovišta” pa se uslijedilo hitnoj sanaciji toga dijela. Ujedno se pristupilo kompletnoj obnovi fasade i pročelja župne crkve.

Nakon završetka uređenja crkve izvana započelo se prošle a nastavilo ove godine s uređenjem i obnovom unutrašnjosti zidova župne crkve od nakupljene kapilarne vlage, skidanju mramorne oplate po lađi crkve, odbijanju žbuke do zdrave cigle u visini od prozora do poda, rekonstrukcije kompletne elektro-instalacije i razglasnog sustava.

Nakon toga pristupilo se žbukanju te izvedbi vertikalne hidroizolacije  uz najkvalitetnije materijale.

Zahvaljujući gosp. Aleksandru Šandoru Pavišiću crkve je u potpunosti dobila novi sjaj obojenih zidova, obnovljeni je veliki križ na bočnoj strani ali i sv. Josip te postaje Križnoga puta.

S obzirom da je prilikom jakih kiša primijećeno da nam prvi dio krovišta prokišnjava te postoji mogućnost njegovog urušavanja moralo se pristupiti njegovom saniranju koji je zadnji put napravljeno za vrijeme pokojnog župnika Ivana Vnučeca.

Ovih dana nakon postavljanja skele pristupiti će se demontaži postojećeg pokrova te odvodnje oborina i limarije sa odvozom na deponij. Zatim će uslijediti montaža i dobava novog bakrenog pokrova te ostalog spojnog materijala. S obzirom na dotrajalost drvene građe nabaviti će se nova i pristupiti daskanju krovišta i zaštiti od crvotočina te ojačavanja trulih krovnih greda čeličnim i L profilima

Vjernici će pomoći svojim prilozima u skladu sa svojim mogućnostima, a u sufinaciranju ove akcije nadamo se pomoći Grada Zaboka, Krapinsko-zagorske županije, tvrtki i institucija na području Grada.

Želja nam je zaštititi ovo vrijedno zdanje i sačuvati ga za buduće naraštaje, našu djecu i unuke

Zahvaljujemo svima koji će na bilo koji način pomoći u realizaciji navedenog projekta važnog za župnu i lokalnu zajednicu.

Tekst: Darko Fiket, župni suradnik župe Zabok i suradnik Tiskovnog ureda Zagrebačke Nadbiskupije